Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HELIT Kereskedelmi Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Adatkezelő személye

Az adatkezelő: HELIT Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 209/b.

Telefonszám: 06/1/205-0707

E-mail cím: helit@helit.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-99356/2016.

 

A kezelt személyes adatok köre:

-          név

-          lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)

-          telefonszám

-          e-mail cím

-          cég név

Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

Az adatkezelésre a www.helit.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely alapján az oldal használata során közölt személyes adatok felhasználásra kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal és különösen az azon található levelező felület használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg.

A hivatkozott jogszabályhely alapján: Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)       ahhoz az érintett hozzájárul”

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának, illetve az azon elhelyezett levelező felület használatának, illetve a hírlevélre történő feliratkozás lehetőségének biztosítása. Az Adatkezelő HELIT Kft. az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az Érintettel folytatott levelezés, kapcsolattartás, részére hírlevél megküldése érdekében tárolja.
A HELIT Kft. a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja.

Az adatkezelés időtartama

A levező rendszer használata során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett kérésére bármikor törli. A naplózott adatokat egyébként a rendszer a naplózás időpontjától számított 30 napig tárolja.


Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat az adatkezelő, illetve annak munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: HELIT Kereskedelmi Kft.,
1117 Budapest, Budafoki út 209/b.

E-mail: takacs@mirbest.hu

Az érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A levelező felület használata során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett felhasználó a szolgáltatás (levelező felület, hírlevélre történő feliratkozás) használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 


Budapest, 2016.05.12.